,

Sekret oszałamiającej wydajności

18:30Jesień i zima to doskonały okres na udoskonalenie swojej ścieżki zawodowej i popracowanie nad swoją wydajnością.

Ludzie sukcesu doskonale zdają sobie sprawę, że czas gra tu pierwsze skrzypce, a godziny, podobnie jak kapitał, mogą być świadomie wykorzystywane do wzbogacenia się. Jeżeli nauczysz się dokonywać odpowiednich wyborów w pracy i skupisz się na rozwijaniu swoich umiejętności, oraz zainwestujesz w czas, będziesz mógł więcej zdziałać w godzinach którymi dysponujesz.

Jak zatem pokierować swoim życiem i karierą, aby ciężka praca sprawiała nam radość? Jak gospodarować czasem, aby wycisnąć z niego jak najwięcej?

Sekret oszałamiającej wydajności tkwi w kilku regułach, które sprawiają, że każda minuta spędzona nad rozwojem nabiera większego znaczenia ;)


Autumn and winter time is the perfect to improve your career and working on your efficency.
Successful people are well aware that the time plays first fiddle, and hours, like the capital, can be consciously used for enrichment. If you learn to make right choices at work and you can focus on developing your skills and invest in time, you will be able to do more within the hours you have.
So how to manage your life and career so that you enjoy hard work? How to manage time, to use it as much as possible?
The secret of a stunning performance lies in a few rules that ensure that every minute spent on the development becomes more important;)


1. KONTROLUJ UPŁYW CZASU

Z badań przeprowadzonych w 2011 roku jasno wynika, że osoby pracujące na etacie, zawyżają ilość godzin jakie spędzają w pracy w ciągu tygodnia. Jest to spowodowane faktem braku kontroli nad czasem faktycznie spędzonym na wykonywaniu obowiązków.

Jeśli kiedykolwiek byłeś na diecie odchudzającej, zapewne wiesz, że większość dietetyków zaleca zapisywanie tego co jemy. Notowanie wszystkiego co wkładasz do ust, sprawia, że masz większą wiedzę na temat tego, co jesz.

Co to ma do czasu?
Bardzo wiele!
Zapisywanie jak spędzasz każdą swoją godzinę, powoduje, że nabierasz więcej odpowiedzialności za czas, który przeżywasz.

Bez określenia ile czasu zajmuje Ci wykonanie poszczególnych zadań, nie będziesz miał możliwości skorygowania swojego systemu pracy.
Przez tydzień zapisuj w notatniku każdą godzinę- notuj wszystko (ile czasu zajmują ci dojazdy, sprawdzanie poczty, czy rozmyślania, oraz planowanie). Po tygodniu przeanalizuj wyniki i zastanów się w jakie obszary za mało inwestujesz czasu, a w które za dużo.

Nie musisz prowadzić dziennika do końca swoich dni ;) Wystarczy krótki okres, aby lepiej zrozumieć jak wykorzystujesz czas. Dzięki temu będziesz dokonywać lepszych wyborów, które wyniosą twoją efektywność na wyżyny. 


1. CONTROL the passage of your time

The survey carried out in 2011 shows that people who have a full-time job inflate the number of hours they spend at work during a week. This is caused by the lack of control over the time they actually spend on carrying out their duties.
If you've ever been on a diet, you probably do know that most nutritionists recommend people to keep a record of what they eat. Listing everything you put in your mouth makes you more aware of what you eat.
What does that have in common with time?
A lot!
Keeping a record of how you spend every hour makes you gain more responsibility for the time you are going through.
Without specifying how much time it takes you to perform various tasks, you will not have the opportunity to correct your system of work.
For a week, describe every single hour in your notebook, take notes of everything (how long it takes you to commute, checking emails, thinking and planning). After a week, analyze the results and consider in what areas you invest too little time, and in which too much.
No need to carry that log till the end of your life ;) Do it just for a short time in order to have a better understanding of how you use time. This will help you make better choices which will rise your productivity to great heights.


 2. PLANUJ

Kiedy ostatnio świadomie przeznaczyłeś czas na planowanie?

Ciągle słyszę narzekania znajomych, że chcieli by znaleźć więcej czasu na przemyślenia i planowanie, ale nie mają na to CZASU.

Takie podejście jest błędne!
Musisz najpierw sporządzić plan (projekt), przyjrzeć się niemu i na końcu go wykonać. Uwierz mi, że błądzenie po omacku, sprawi, że będziesz mieć jeszcze mniej czasu niż dotychczas.

Każdy jest inny i inaczej pracuje, dla tego nie ma jednej wersji planowania. Inaczej będzie wyglądał cały proces, jeżeli jesteś freelancerem, a inaczej jeżeli pracujesz w kilku osobowym zespole. Jeżeli wejdziesz już w odpowiedni rytm planowania i zauważysz pierwsze efekty, przekonasz się, że to może uzależniać ;)

Wielbiciele systemu Getting Things Done, czyli doprowadzaniu spraw do końca starannie wybierając czas na przeprowadzenie co tygodniowej analizy. Opiera się ona na wyszukiwaniu nie zakończonych spraw i określeniu planu działań, które należy podjąć, aby iść dalej i zakończyć projekt. 


2. PLAN

When was the last time you consciously spent it on planning?
My friends eep complaining that they would like to have more time for reflection and planning, but it is not possible.
Such an approach is wrong!
First, you must draft plan, look at it and finally execute it. Believe me, flaundering around in the dark will result in you having even less time than before.
Each of us is different and works differently, therefore there is no universal planning. The processes of planning will look different for a freelancer and for someone who works in a team. If you get in the groove and you'll notice the first effects, you get in the flow and find out that it may be addictive;)
Getting Things Done (the follow through) system’s fans carefully choose the time to carry out their weekly analyses. It is based on finding unfinished cases and determining an action plan to be taken in order to go ahead and finish each project.


3. NAUCZ SIĘ ODRÓŻNIAĆ PRACĘ OD CAŁEJ RESZTY

Musisz jasno określi swoje “kryteria pracy”, zastanowić się dokładnie co dla Ciebie oznacza praca i jakie to są zajęcia.

To tak jak byś był bardzo aktywny, a jednocześnie nie zrobił niczego dla siebie.

O wiele lepiej jest zmienić swoje podejście do pracy, tak aby skupiało się na sprawach ważnych.  Całą resztą mogą okazać się rzeczy należące do Twoich obowiązków, które nie pomagają Tobie w osiągnięciu wyznaczonych celów. Taką “resztą” jest ciągłe sprawdzanie poczty elektronicznej, która kojarzy się z pracą. Niestety nie jest nią wtedy, kiedy sprawdzamy skrzynkę kilkanaście razy w ciągu godziny!
Dzieje się tak, jeżeli  nie dostarczymy sobie przerwy i odpowiedniej inspiracji, która będzie ciągle podnosić naszą efektywność.

3. LEARN TO DIFFERENTIATE WORK FROM ALL THE REST

You need to clearly define its "work criteria", think about what “working” exactly means for you, and what actions it involves.
It's like you to were very active, and yet doing nothing for yourselves.
It is much better to change your approach to work, so that you keep focused on important matters. The rest may be the things that belong to your responsibilities but do not help you in achieving the objectives. This "rest" is: constantly checking your e-mail. Unfortunately this is not work when you check the box several times per hour!
This happens if you do not provide a proper break and inspiration, which will continue to improve your efficiency.4. TRENUJ

I to nie tylko szybsze pisanie, czy udoskonalanie Twoich tekstów, ale również swoje ciało. Treningi uczą nas samodyscypliny, chartu ducha i wykształcają w nas wytrwałość. Sprawiają również, że mamy czysty i otwarty umysł, który chłonie informacje jak gąbka. Nie muszę Ci chyba wspominać o korzyściach zdrowotnych ćwiczeń ? ;)

4. TRAIN

Not only faster typing, or improving your texts, but also your body. Workouts teach us discipline, good spirit and they develop our perseverance. They also make our minds open, clear and absorb information like a sponge. I do not have to mention all the health benefits of exercise, do I? ;)

5. SYSTEMATYCZNIE ZWIĘKSZAJ SWÓJ “KAPITAŁ”

Co to oznacza?

Musisz zadbać o swój wizerunek i nie być “przeźroczystym”- dbaj o swoją widoczność nie tylko w mediach, ale również pokazuj się szerszemu gronu odbiorców. Zacznij bywać wśród ludzi- każdy może dotrzeć do kogoś, kto jest dla niego użyteczny z punktu widzenia kariery zawodowej. Natomiast prawdziwy kapitał pochodzi ze wspólnych obiadów i wymienianie się kontaktami. Czas na takie spotkania zawsze się znajdzie, do Ciebie należy tylko ich zaplanowanie.

Podnoś swoje kwalifikacje, doszkalaj się i korzystaj z inspirujących kursów.

Jednym słowem zainwestuj w siebie!

5. SYSTEMATICALLY Increase your "CAPITAL"

What does it mean?
You need to take care of your image and not be "transparent" - take care of your visibility, not only in the media but also present yourselves to a wider audience. Start go out among the people - everyone can get to someone who can be useful from the point of view of career. In fact, the real capital comes from having dinners with other people and exchanging contacts. There should always be time for such things, you should only plan them.
Improve your skills, train yourselves and use inspiring courses.

In a word, invest in yourselves!

You Might Also Like

0 komentarze

SUBSCRIBE NEWSLETTER

Get an email of every new post! We'll never share your address.